Zastrzyk legislacji - cz. 1.

16.05.2019

 

 

Nadszedł czas na pierwszy wpis z cyklu Zastrzyk legislacji!

W ramach cyklu będziemy Was informować o istotnych zmianach legislacyjnych dotyczących prawa medycznego.

Zastrzyk legislacji to przydatna dawka informacji m.in. o ustawach, które weszły w życie lub zostały uchwalone w poprzednim miesiącu oraz ustawach, które są na etapie projektowania.

Nowe prawo, nowelizacje, projekty zmian... co z nich wynika? Zapraszamy do lektury :)

Na pierwszy ogień - nowości kwietniowe!
 

 

Ustawy, które weszły w życie w kwietniu:

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

data wejścia w życie: 1 kwietnia 2019 r.

Celem zmian jest m.in. umożliwienie fizjoterapeutom wykonywania zawodu w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych, a przez to ograniczenie wymogów organizacyjnych i lokalowych wobec fizjoterapeutów. Organem prowadzącym rejestr praktyk zawodowych fizjoterapeutów jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

Przepisy ustawy uchylają również art. 143 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który nakładał obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pod rygorem utraty prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Termin realizacji tego obowiązku miał upłynąć z dniem 30 listopada 2018 r.

Do dnia 31 października 2019 r. fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej, będą mogli prowadzić tę działalność bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Fizjoterapeuci, którzy uzyskali wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą po dniu wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (tj. po 31 maja 2016 r.), a przed wejściem w życie niniejszej nowelizacji, mogą w terminie do 1 października 2019 r. złożyć wniosek o wpis praktyki zawodowej bez ponoszenia opłaty. Fizjoterapeuci nie poniosą opłaty, jeżeli złożą wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą podmiotu leczniczego, w stosunku do którego (przed wejściem w życie niniejszej nowelizacji) uzyskali wpis do tego rejestru.

Nowelizacja weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem regulacji odnoszących się do zwolnienia z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą do 30 listopada 2018 r. oraz umożliwienia prowadzenia przez fizjoterapeutów działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które weszły w życie jeszcze w listopadzie 2018 r.

 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

data wejścia w życie: 1 kwietnia 2019 r.

Celem ustawy jest zmiana dziesięciu ustaw, w tym przede wszystkim ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w przedmiocie:

 • skierowań w postaci elektronicznej, tzw. e-skierowań;

 • modyfikacji rozwiązań dotyczących list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej dotyczy wyłącznie skierowań zapisywanych w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

Na mocy nowelizacji wprowadzono zmiany lub uzupełniono obowiązujące przepisy m.in. w następującym zakresie:

 • obowiązków świadczeniobiorcy przed dokonaniem wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia;

 • zasad postępowania w przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia albo zakończenia przez świadczeniodawcę wykonywania umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca;

 • zasad postępowania w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia;

 • dokumentów dołączanych do wniosku o zwrotu kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, będącego świadczeniem gwarantowanym;

 • ustanowiono delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia;

 • określenia zasad postępowania ze skierowaniem wydanym zgodnie z ww. rozporządzeniem;

 • określenia, w jakich przypadkach ww. skierowania wystawiane będą w postaci papierowej.

Skierowania w formie papierowej będą mogły mogą być wystawiane do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

ustawa weszła co prawda w życie z dniem 26 czerwca 2018 r., natomiast niektóre z zawartych w niej uregulowań zaczęły obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2019 r.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy nowelizującej konieczne było zawarcie nowych umów na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (zawarte przed dniem wejścia w życie noweli obowiązywały nie dłużej niż do dnia 31 marca 2019 r.). Niezbędne było również utworzenie nowych wojewódzkich planów działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – dotychczasowe zachowywały moc do dnia 31 marca 2019 r.

Istotną zmianą wprowadzoną na mocy ustawy zmieniającej było wyłączenie niepublicznych świadczeniodawców z możliwości świadczenia usług ratownictwa medycznego.

 

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

data wejścia w życie: 27 kwietnia 2019 r.

Nowelizacja wprowadza zmiany m.in. w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o izbach aptekarskich.

Zmiany w ww. ustawach mają ścisły związek ze zmianą brzmienia art. 2 ust. 1 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Przepisy ustawy mają na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair. Art. 2 ust. 1 dyrektywy 2016/801/UE nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przyjęcia rozwiązań prawnych dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, szkoleń oraz udziału w wolontariacie w ramach programu wolontariatu europejskiego.

Zmiany mają na celu objęcie stosowaniem przepisów tej ustawy cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu prowadzenia badań naukowych oraz w celu mobilności długoterminowej naukowca, zezwolenie na pobyt czasowy dla stażysty lub dla wolontariusza, lub posiadających wizę krajową w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student”, wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, wizę krajową w celu odbycia stażu lub wizę krajową w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego, jak również cudzoziemców przebywających na terytorium Polski w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca lub z mobilności studenta, co wynika z art. 22 ust. 1, 3 i 4 dyrektywy 2016/801/UE.

 

Ustawy uchwalone w kwietniu:

ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami
dotyczy zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki

 

ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej
dotyczy gruntownej zmiany podejścia do sposobu penalizacji zachowań związanych z obrotem produktami leczniczymi, przede wszystkim w kontekście zdiagnozowanego, działającego na szeroką skalę, procederu tzw. "odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych"

 

ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej

dotyczy utworzenia ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej. Będzie to program wieloletni (2020-2030) zawierający działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, w tym kontroli po leczeniu onkologicznym, rehabilitacji, opieki psychologicznej i opieki paliatywnej

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.​

 

 

 

 

 

Please reload

Zespół autorów Bloga
Dagmara Fabiszak

Dagmara Fabiszak

radca prawny, redaktor bloga

Karolina Sasanowicz

Karolina Sasanowicz

radca prawny

Patrycja Callaghan

Patrycja Callaghan

radca prawny

Aleksandra Brudnoch

Aleksandra Brudnoch

aplikant radcowski

Szukaj po kategoriach
Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
Please reload

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również