Zastrzyk legislacji - cz. 2.

11.06.2019

 

 

Poniżej prezentujemy wybrane informacje o aktach prawnych, które weszły w życie lub zostały uchwalone w maju oraz projektach ustaw, które pojawiły się w maju na stronach RCL.

 

Zapraszamy do lektury :)
 

 

 

Akty prawne, które weszły w życie w maju:

 

data wejścia w życie: 4 maja 2019 r.

 

Celem ustawy jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do RODO, m in. przez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO lub które powielają rozwiązania RODO.

 

Ustawa wprowadza zmiany w wielu różnych aktach prawnych, w tym również i w ustawach odnoszących się do ochrony zdrowia.

 

Wśród nich są: ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawa z 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, ustawa z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Główne zmiany w ustawach:

 

o działalności leczniczej:

 • zasady prowadzenia monitoringu pomieszczeń o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 • wskazanie na obowiązek przetwarzania danych osobowych przez NFZ, ministra właściwego do spraw zdrowia i jednostki samorządu terytorialnego

 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

 • określenie zakresu danych lekarzy i lekarzy dentystów przetwarzanych odpowiednio przez marszałka województwa, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo wojewodę, w celu wykonywania zadań związanych z realizacją stażu podyplomowego albo szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów;

 • dane te nie mogą być przetwarzane w celu innym niż finansowanie stażu podyplomowego, przedłużanie stażu podyplomowego i nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego, czy szkolenia specjalizacyjnego, przedłużanie szkolenia specjalizacyjnego i nadzór nad odbywaniem szkolenia specjalizacyjnego, a dostęp do nich mogą mieć wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania tych danych. Osoby posiadające pisemne upoważnienie są zobowiązane do zachowania tych danych w poufności

 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

 • regulacje odnoszące się do powierzenia przetwarzania danych osobowych; zastrzeżenie, że nie może ono powodować zakłócenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej;

 • zapewnienie, że podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z realizacją tej umowy, także po śmierci pacjenta;

 • określenie przypadków, w których za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się opłat;

 • wskazanie, że Rzecznik Praw Pacjenta może przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe niezbędne do realizacji swoich ustawowych zadań;

 • Rzecznik przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu ochrony praw pacjentów;

 • Rzecznik jest administratorem tych danych, które podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu;

 • zabezpieczenia polegają co najmniej na:

- dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób pisemnie do tego upoważnionych;

- pisemnym zobowiązaniu się osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy;

- regularnym testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych

 

o leczeniu niepłodności:

 • uchylono art. 37 ust. 8 oraz art. 47 ust. 3, zgodnie z którymi dane przetwarzane w rejestrze, a także dane przetwarzane przez ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji oraz bank komórek rozrodczych i zarodków podlegały ochronie na poziomie wysokim, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), i były chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych

 

o ochronie zdrowia psychicznego:

 • wskazanie, że ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny nie należy już do zadań Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, ale jest zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta, które realizuje w szczególności przy pomocy Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;

 • określenie kręgu osób, które mogą przetwarzać dane utrwalone za pomocą monitoringu, obowiązek zachowania tych danych w tajemnicy

 

o publicznej służbie krwi:

 • wskazanie, że administratorem danych gromadzonych w systemie e-krew jest minister właściwy do spraw zdrowia

 

o systemie informacji w ochronie zdrowia:

 • zastrzeżenie, że dane zawarte w rejestrach medycznych mogą być udostępniane w celu prowadzenia badań naukowych i do celów statystycznych w formie uniemożliwiającej ich powiązanie z konkretną osobą fizyczną

 

 

data wejścia w życie: 1 maja 2019 r.

 

Wprowadzenie Księgi Jakości Obsługi Klientów Narodowy Fundusz Zdrowia uzasadnia tym, że potrzebuje działań ukierunkowanych na pacjenta. Działań, które przełamią dotychczasowe, często stereotypowe myślenie o tej instytucji, jej roli i celach. Urzeczywistnieniem orientacji na pacjenta jest wysoki poziom zaufania społecznego przez poprawę efektywności i satysfakcji klienta.

 

Obsługa klienta ma opierać się na 3 filarach:

 1. organizacja - m.in. kwestie lokalowe, umiejscowienie stanowisk pracy, ergonomia, układ Sali Obsługi Klientów, kolory ścian, meble, wyposażenie stanowisk pracy, udogodnienia dla matek, parkingi, kwestie dotyczące osób niepełnosprawnych;

 2. struktura i zadania - m.in. struktura organizacji obsługi klientów, etatyzacja, zadania, kierownictwo i nadzór nad pracownikami Sali Obsługi Klientów, szkolenia dla pracowników, zasady rekrutacji, kluczowe wskaźniki, zasady współpracy z innymi komórkami;

 3. zasady obsługi klientów i procedury - m.in. standard obsługi, skrypty rozmów, jak pracownicy mają radzić sobie w sytuacjach trudnych, procedury realizacji zadań na Sali Obsługi Klientów, kodeks etyki pracowników, elementy dress codu, baza wiedzy, możliwe usprawnienia i uproszczenia.

 

NFZ wskazuje, że z dostępnych badań wynika, że większość Polaków źle ocenia funkcjonowanie NFZ. Przy czym minimalnie, ale jednak rośnie odsetek respondentów wyrażających pozytywną opinię. Dlatego też, w celu budowania zaufania klientów, NFZ stawia na jakość obsługi i sposób komunikacji.

 

Wypracowane w dokumencie propozycje mają zostać rozwinięte w formule projektowej zgodnie z celami i inicjatywami wynikającymi ze Strategii NFZ.

 

 

Ustawy uchwalone w maju:

 

Ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawowania w podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Ustawa wprowadza regulacje, które mają poprawić dostęp pacjentów, w tym głównie osób z niepełnosprawnościami, do wyrobów medycznych. Przepisy mają na celu istotne usprawnienie procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne przez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń. Wprowadzone ułatwienia będą dotyczyć zarówno pacjentów, jak i wystawiających oraz realizatorów zleceń.

 

 

Projekty ustaw, które pojawiły się na stronach RCL w maju:

 

projekt z dnia 24 maja 2019 r.

 

Celem projektowanych zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jest eliminacja zjawiska nadpodaży usług medycznych, a także dostosowanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa oraz umożliwienie świadczeniodawcy perspektywicznego rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi.

 

Projektowane zmiany mają na celu optymalne wykorzystywanie środków publicznych.

 

Planuje się uzależnienie kontraktowania świadczeń z NFZ od posiadania pozytywnej opinii o celowości inwestycji, zwanej dalej „OCI”, oraz wsparcie ze środków publicznych wyłącznie tych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są faktycznie celowe, a więc odpowiadają istniejącymi prognozowanym potrzebom zdrowotnym na danym obszarze.

 

OCI ma stanowić potwierdzenie zasadności realizacji inwestycji i skuteczne narzędzie do podejmowania decyzji dotyczących ich finansowania.

 

W świetle wprowadzanych uregulowań m.in. nie będzie możliwe zawarcie umowy w trybie konkursowym, obejmującej udzielanie świadczeń przy użyciu infrastruktury podlegającej wymogowi uzyskiwania OCI – przed upływem 5 lat od zakończenia inwestycji. Dotyczy to wszystkich rodzajów świadczeń, kontraktowanych w trybie konkursowym.

 

Wprowadzenie zaproponowanych zmian spowoduje, iż każdy nowoutworzony podmiot leczniczy lub nowa jednostka lub komórka organizacyjna zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, lub inna inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy o świadczeniach, biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, będzie zobligowany do przedłożenia OCI w ramach postępowania konkursowego dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, które miałyby być finansowane przez NFZ.

 

 

projekt z dnia 22 maja 2019 r.

 

Proponowana zmiana polega na uchyleniu art. 1 ust. 2 ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, który stanowi, że ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów.

 

Uchylenie tego przepisu umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne (np. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom laboratoryjnym) przystąpienie do specjalizacji w dziedzinie określonej w trybie ww. ustawy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub uznanie przez Ministra Zdrowia dorobku naukowego lub zawodowego, jeżeli w swoich regulacjach prawnych dotyczących specjalizacji nie będą mieli wskazanej tej dziedziny lub nie ma jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

 

 

projekt z dnia 31 maja 2019 r.

 

Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że (biorąc także pod uwagę rekomendację ekspertów środowiska lekarskiego i samorządu zawodowego), dostrzega konieczność dokonania niezbędnych zmian, które dostosują obowiązujące przepisy ustawy do bieżących potrzeb, tak, by stały się one bardziej przyjazne w przebiegu całości organizacji kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Projekt ustawy ma na celu dokonanie zmian związanych z zapewnieniem dostępu do wysokiej jakości kształcenia podyplomowego, w tym za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.​

 

 

 

 

 

Please reload

Zespół autorów Bloga
Dagmara Fabiszak

Dagmara Fabiszak

radca prawny, redaktor bloga

Karolina Sasanowicz

Karolina Sasanowicz

radca prawny

Patrycja Callaghan

Patrycja Callaghan

radca prawny

Aleksandra Brudnoch

Aleksandra Brudnoch

aplikant radcowski

Szukaj po kategoriach
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
Please reload

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również