Zastrzyk legislacji - cz. 4.

09.08.2019

 

 

Poniżej prezentujemy wybrane informacje o aktach prawnych, które weszły w życie w lipcu oraz projektach ustaw, które pojawiły się w lipcu na stronach RCL.

 

Zapraszamy do lektury :)
 

 

 

Akty prawne, które weszły w życie w lipcu:

 

 • Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

data wejścia w życie - 3 lipca 2019 r.

 

Nowelizacja ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawowania w podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W ocenie ustawodawcy rodzicom i opiekunom należy stwarzać możliwie dogodne warunki pobytu razem z dzieckiem oraz zachęcać i ułatwiać im realizację tego prawa.

 

Należy zaznaczyć, że prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej obowiązuje już obecnie. Zgodnie z art. 33 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, przez którą rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Przepis ten został jedynie doprecyzowany, przez wskazanie, że przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w podmiocie leczniczym, o którym mowa wart. 33 ust. 1, rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. Katalog praw wynikających z ustawy nie został zatem poszerzony, a jedynie doprecyzowany o grupę pacjentów, wobec których sposób realizacji prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej budził wątpliwości, zwłaszcza w kontekście pobieranych z tego tytułu opłat.

 

W myśl nowych przepisów szpitale będzie obowiązywał zakaz pobierania opłat za prawo do pobytu w szpitalu od rodziców i opiekunów dzieci lub pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zakaz nie obejmuje jednak kosztów posiłków, używania pościeli oraz dodatkowego łóżka. Za te usługi w dalszym ciągu trzeba ponosić opłatę.

 

data wejścia w życie przepisów dot. list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej - 1 lipca 2019 r.

 

Modyfikacja rozwiązań dotyczących tzw. kolejek” - w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany:

 • obowiązek prowadzenia harmonogramu przyjęć, zgodnie z którym każdego dnia udzielane będą świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, harmonogram przyjęć ma odzwierciedlać planowane terminy udzielenia świadczeń wszystkim osobom, które zgłaszają się do świadczeniodawcy; w harmonogramie przyjęć będą rejestrowane dane dotyczące wszystkich osób oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej;

 • przekazywanie przez świadczeniodawcę co miesiąc oddziałowi wojewódzkiemu NFZ właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia informację obejmującą m.in.: liczbę osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca

 • wprowadzenie obowiązku Funduszu do kontaktu ze świadczeniobiorcami w celu przypominania o wyznaczonym terminie udzielenia świadczeń, dla których są prowadzone harmonogramy przyjęć.

 

 

 

 • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

data wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym odnoszących się do segregacji medycznej: 1 lipca 2019 r.

 

Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM) dotyczy wprowadzenia jednolitych zasad segregacji medycznej. Dotychczas brak było regulacji systemowych w zakresie prowadzenia segregacji medycznej i ruchu chorych w SOR. Decyzje dotyczące organizacji pracy SOR podejmowane były samodzielnie przez kierowników poszczególnych podmiotów leczniczych.

 

W ocenie ustawodawcy wprowadzenie zmian systemowych ma umożliwić prowadzenie centralnej polityki w zakresie organizacji pracy w SOR. Ujednolicenie zasad prowadzenia segregacji medycznej ma też zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i poprawić komfort pracy personelu odpowiedzialnego za prawidłową ocenę stanu oraz zaopatrzenie chorych. Obowiązek prowadzenia segregacji medycznej dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych posiadających SOR.

 

Wprowadzono ustawową definicję segregacji medycznej, zgodnie z którą jest to „proces ustalenia kolejności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz w zespołach ratownictwa medycznego, realizowany wobec osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, uwzględniający stan zdrowia tych osób”.

 

Segregację medyczną przeprowadza pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu. W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego jest przydzielana do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych, gdzie:

1) kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;

2) kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;

3) kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;

4) kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;

5) kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

 

Informacja o czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego ma być podawana na wyświetlaczu umieszczonym w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć.

 

 

 

Ustawy uchwalone przez Sejm w lipcu:

 

 • Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

dotyczy umożliwienia osobom podjęcia kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo również na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej; wprowadzenia możliwości skorzystania z płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych w wymiarze do 6 dni roboczych (np. celem uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach naukowych i kursach naukowych)

 

 

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

dotyczy zmiany wysokości tzw. kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze tak, aby na dzień 1 lipca 2019 r. uległa ona podwyższeniu z kwoty 3900 zł brutto do kwoty 4200 zł brutto

 

 

 

Projekty ustaw, które pojawiły się na stronach RCL w lipcu, wniesione przez Ministra Zdrowia:

 

 • Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

projekt z dnia 16 lipca 2019 r.

 

Celem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty jest zrealizowanie postulatów zamieszczonych w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2020” w zakresie, w jakim dotyczą one spraw związanych z usługami świadczonymi przez przedstawicieli zawodu medycznego farmaceutów, jak również uregulowania zasad wykonywania tego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz kwestii szkoleń i doskonalenia zawodowego.

 

 

projekt z dnia 11 lipca 2019 r.

 

Projekt dotyczy rozszerzenia katalogu produktów leczniczych, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, o wszystkie produkty lecznicze dostępne bez recepty, z wyjątkiem produktów zawierających substancje psychoaktywne.

 

 

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.​

 

 

 

 

 

Please reload

Zespół autorów Bloga
Dagmara Fabiszak

Dagmara Fabiszak

radca prawny, redaktor bloga

Karolina Sasanowicz

Karolina Sasanowicz

radca prawny

Patrycja Callaghan

Patrycja Callaghan

radca prawny

Aleksandra Brudnoch

Aleksandra Brudnoch

aplikant radcowski

Szukaj po kategoriach
Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
Please reload

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również