Zastrzyk legislacji - cz. 9.

20.01.2020

 

 

Poniżej prezentujemy wybrane informacje o projektach aktów prawnych, które pojawiły się w grudniu na stronach sejmowych lub RCL.

 

Zapraszamy do lektury :)
 

 

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

projekt z dnia 4 grudnia 2019 r.

 

4 grudnia 2019 roku do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 46), której uchwalenie, w ocenie projektodawcy, jest niezbędne dla zapewnienia skuteczniejszego, lepiej skoordynowanego nadzoru w zakresie zdrowia publicznego oraz podejmowania decyzji umożliwiających bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia działanie służb sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju.

 

Celem zmian jest poprawa ochrony praw przedsiębiorców w świetle działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, których skuteczne zapewnienie było utrudnione w istniejącej, rozproszonej strukturze; zwiększenie roli koordynacyjno-nadzorczej Głównego Inspektora Sanitarnego; wzmocnienie wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie oraz stworzenie responsywnej i adaptacyjnej struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która będzie zdolna do efektywnej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności.

 

Nowelizacja przewiduje m.in.:

 • ustanowienie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego organem zespolonej administracji rządowej w województwie;

 • przywrócenie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu kompetencji do powoływania państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych (za zgodą właściwego wojewody) oraz przywrócenie kompetencji państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu do powoływania państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych;

 • uchylenie w art. 12 w ust. 1a pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z którym państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Uregulowanie kwestii wydawania zgód na dodatkowe zatrudnienie dla państwowych inspektorów sanitarnych;

 • wprowadzenie zmian w zakresie wymagań kwalifikacyjnych dla państwowych inspektorów sanitarnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dla pracowników wykonujących czynności kontrolne, gwarantujących zaspokojenie potrzeb kadrowych tej Inspekcji;

 • dostosowanie przepisów ustawy do zmieniających się potrzeb sprawowania nadzoru sanitarnego przez organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej podległe Ministrowi Obrony Narodowej.

 

Planuje się, aby zmiany weszły w życie z dniem 1 marca 2020 r.

 

 

 • Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

projekt z dnia 9 grudnia 2019 r.

 

9 grudnia 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, który ma na celu wprowadzenie do systemu prawnego przepisów regulujących w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego oraz utworzenie ram prawnych dla działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych.

 

Projektowane przepisy stanowią podstawę do uznania zawodu ratownika medycznego za zawód zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, będzie Krajowa Izba Ratowników Medycznych, z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ustawy, ustalanie podstawowych zasad gospodarki finansowej samorządu będzie należało do kompetencji Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych, który będzie najwyższym organem samorządu. Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego przyznawać będzie Krajowa Rada Ratowników Medycznych na wniosek

 

W projekcie ustawy przewiduje się m.in..:

 • utworzenie jawnego rejestru ratowników medycznych,

 • wprowadzenie zasad odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych, które stanowią odzwierciedlenie dotychczasowych doświadczeń w zakresie odpowiedzialności zawodowej w innych zawodach medycznych (w szczególności lekarzy, lekarzy dentystów, czy też pielęgniarek i położnych).

 • ratownicy medyczni podlegać będą odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego,

 • wprowadzenie urlopu szkoleniowego dla pracownika wykonującego zawód ratownika medycznego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

 

Osoby, które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy spełniają łącznie warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 1–4 projektu ustawy, staną się z mocy prawa ratownikami medycznymi w rozumieniu niniejszej ustawy i przysługuje im prawo wykonywania zawodu. Obowiązkiem tych osób będzie złożenie nie później niż w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy wniosku o wpis do rejestru ratowników medycznych. Niewykonanie tego obowiązku w ww. terminie skutkować będzie brakiem możliwości wykonywania zawodu.

 

 

 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

projekt z dnia 20 grudnia 2019 r.

 

Zasadniczym celem projektu ustawy jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. W projekcie zaproponowano nałożenie dodatkowej opłaty na:

 • napoje z dodatkiem monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008, s. 16 z późn. zm.), kofeiny, guarany lub tauryny;

 • napoje alkoholowe w opakowaniach o małej objętości (do 300 ml);

 • reklamę suplementów diety.

 

 

Planuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.​

 

 

 

 

 

Please reload

Zespół autorów Bloga
Dagmara Fabiszak

Dagmara Fabiszak

radca prawny, redaktor bloga

Karolina Sasanowicz

Karolina Sasanowicz

radca prawny

Patrycja Callaghan

Patrycja Callaghan

radca prawny

Aleksandra Brudnoch

Aleksandra Brudnoch

aplikant radcowski

Szukaj po kategoriach
Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
Please reload

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również