Zastrzyk legislacji - cz. 10.

15.02.2020

 

 

Poniżej prezentujemy wybrane informacje o projektach aktów prawnych, które weszły w życie w styczniu lub pojawiły się w styczniu na stronach RCL.

 

Zapraszamy do lektury :)
 

 

 

 • Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 r.

 

Zmiany zostały wprowadzone na mocy:

i obejmują:

 1. rozszerzenie obowiązku prowadzenia list oczekujących na wszystkie komórki organizacyjne realizujące świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, co ma umożliwić eliminowanie nieprawidłowości w zakresie kolejności przyjmowania pacjentów oraz pozwoli monitorować dostępność do nich i podejmować działania na rzecz zwiększenia dostępności, gdy okaże się to konieczne;

 2. obowiązek stosowania od 1 stycznia 2020 r. standardu prowadzenia rachunku świadczeń; przygotowanie standardu rachunku kosztów ma za zadanie ujednolicenie sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej; wdrożenie zalecanego standardu będzie premiowane możliwością zawarcia umowy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, co z kolei będzie dodatkowo punktowane w procesie rankingowania ofert; obowiązku stosowania standardu prowadzenia rachunku kosztów nie stosuje się do:

 • świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

 • świadczeniodawców, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

 • podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Standard rachunku kosztów określa:

 • sposób identyfikacji i gromadzenia kosztów faktycznie poniesionych w systemie finansowo-księgowym;

 • sposób kalkulacji kosztu świadczenia opieki zdrowotnej w module kontrolingowym.

 

 

 • Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

projekt z dnia 23 stycznia 2020 r.

 

Projekt dotyczy kompleksowego uregulowania zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu normatywnego przez doregulowanie wykonywania zawodu przez farmaceutów, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią.

 

Zasadniczym celem projektu jest zrealizowanie postulatów zamieszczonych w dokumencie rządowym „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022”. W przedmiotowym dokumencie wskazano m.in. na występowanie problemów polegających na braku funkcjonowania opieki farmaceutycznej sprawowanej przez farmaceutę we współpracy z lekarzem, co skutkuje m.in.:

 • brakiem kontroli polipragmazji wynikającej z przyjmowania przez chorego kilku leków zarówno przepisanych przez lekarza, jak i z grupy wydawanych bez przepisu lekarza (OTC) oraz szeroko reklamowanych suplementów diety, często bez znajomości ich działania i świadomości możliwych interakcji;

 • nieprzestrzeganiem zaleceń lekarskich dotyczących regularnego stosowania leku, co jest szczególnie istotne w terapii pacjentów przewlekle chorych;

 • wzrastającym rynkiem „samoleczenia” pacjentów w oparciu o leki OTC oraz suplementy diety;

 • budowaniem wiedzy o leczeniu przez pacjentów w oparciu o informacje niepotwierdzone badaniami naukowymi.

 

Planuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.​

 

 

 

 

 

Please reload

Zespół autorów Bloga
Dagmara Fabiszak

Dagmara Fabiszak

radca prawny, redaktor bloga

Karolina Sasanowicz

Karolina Sasanowicz

radca prawny

Patrycja Callaghan

Patrycja Callaghan

radca prawny

Aleksandra Brudnoch

Aleksandra Brudnoch

aplikant radcowski

Szukaj po kategoriach
Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
Please reload

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również