Zapobieganie i zwalczanie epidemii koronawirusa - specustawa

10.03.2020

 

 

2 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Nawet jeśli nie czujemy się bezpośrednio zagrożeni zarażeniem koronawirusem to czynności podejmowane w celu zapobiegania i zwalczania epidemii tego wirusa mogą oddziaływać na każdego z nas, przedsiębiorców i inne podmioty.

 

Ustawa obowiązuje już od niedzieli. A jakie rozwiązania wprowadza?

 

🔹 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków wobec pracodawcy w określonym czasie w domu - praca zdalna;

🔹 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części;

🔹 osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji;

🔹 rodzicom zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły przysługuje prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres nie dłuższy niż 14 dni;

🔹 żołnierz może zostać skierowany do wykonywania zadań innych niż wynikające z jego specjalności wojskowej i przeszkolenia wojskowego;

🔹 Główny Inspektor Sanitarny zyskał uprawnienie do wydawania m.in. osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w szczególności podmiotom wykonującym działalność leczniczą, pracodawcom decyzji nakładających obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz zaleceń i wytycznych określających sposób postępowania w trakcie realizacji zadań;

🔹 możliwość wydawania przez wojewodę poleceń obowiązujących przedsiębiorców - wykonywanie zadań, następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez właściwego wojewodę i jest finansowane ze środków budżetu państwa; prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań, mające charakter planistyczny, mają być finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy;

🔹 w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną;

🔹 przedsiębiorcy turystycznemu, w przypadku gdy podróżny odstąpi od umowy lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej w związku z wybuchem epidemii koronawirusa przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,

🔹 zarządzający lotniskiem, zarządzający dworcem kolejowym, przewoźnik lotniczy, kolejowy lub drogowy, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z działaniami władz publicznych mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i ich zwalczanie, w szczególności za brak możliwości przewozu;

🔹 brak konieczności stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku dokonywania zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19; analogicznie - możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do: projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania;

🔹 możliwość nałożenia na hurtownie farmaceutyczne, producentów lub importerów wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego kary pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 5 000 000 zł za działanie z naruszeniem obowiązku zbywania wyrobów lub środków określonych w wykazie Ministra Zdrowia, wyłącznie do hurtowni farmaceutycznych.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.​

 

 

 

 

 

Please reload

Zespół autorów Bloga
Dagmara Fabiszak

Dagmara Fabiszak

radca prawny, redaktor bloga

Karolina Sasanowicz

Karolina Sasanowicz

radca prawny

Patrycja Callaghan

Patrycja Callaghan

radca prawny

Aleksandra Brudnoch

Aleksandra Brudnoch

aplikant radcowski

Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Please reload

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również