Zastrzyk legislacji - cz. 6.

07.10.2019

 

 

Poniżej prezentujemy wybrane informacje o aktach prawnych, które weszły w życie lub zostały uchwalone we wrześniu oraz projektach ustaw, które pojawiły się we wrześniu na stronach RCL.

 

Zapraszamy do lektury :)
 

 

 

Akty prawne, które weszły w życie we wrześniu:

 

data wejścia w życie: 12 września 2019 r.

 

Celem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki.

 

Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w szkole jest finansowana ze środków publicznych i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną.

 

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują, m.in.:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, realizacja zabiegów koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

 • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

 • prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej.

 

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

 • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 

Opieka zdrowotna w szkole dotyczy dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

 

 

data wejścia w życie: 7 września 2019 r.

 

W związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, zmieniono szereg ustaw, w tym przede wszystkim ustawę - Prawo farmaceutyczne, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Na mocy nowelizacji wprowadzono rozwiązania polegające m.in. na:

 • wprowadzeniu ułatwień w obszarze wystawiania recept oraz określania poziomu refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

 • możliwości upoważniania asystentów medycznych przez pracowników medycznych do wystawiania w ich imieniu e-recept i e-skierowań;

 • wprowadzeniu nowych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta;

 • rozszerzeniu zakresu stosowania publicznej aplikacji mobilnej na systemy teleinformatyczne;

 • rozszerzeniu katalogu osób uprawnionych do wystawiania recept w ramach programu "Leki 75+";

 • udostępnianiu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz danych przetwarzanych w rejestrach medycznych;

 • rozszerzeniu katalogu podmiotów pełniących funkcję punktów potwierdzających profil zaufany o Narodowy Fundusz Zdrowia;

 • zrealizowaniu wymogów w związku z zamiarem rozpoczęcia prowadzenia transgranicznej obsługi recept wewnątrz Unii Europejskiej przez wprowadzenie recept transgranicznych w postaci elektronicznej.

 

Uchwalone przepisy przewidują wprowadzenie regulacji upraszczających obszar ordynacji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, a także rozbudowujących funkcjonalność Internetowego Konta Pacjenta. Ministerstwo Zdrowia ma 22 miesiące na wdrożenie nowych funkcjonalności IKP, które ma obejmować m.in. możliwość składania deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ, składania wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, czy dostęp do informacji o wycofanych z obrotu produktach leczniczych lub wyrobach medycznych, jeżeli zostały one usługobiorcy przepisane na podstawie recepty w postaci elektronicznej lub przez niego nabyte.

 

 

data wejścia w życie: 1 września 2019 r.

 

Nowelizacja ma na celu istotne usprawnienie procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne przez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń. Wprowadzone ułatwienia dotyczą zarówno pacjentów, jak i wystawiających oraz realizatorów zleceń.

 

Zmiany polegają m.in. na tym, że weryfikacja zlecenia będzie dokonywana wyłącznie na etapie wystawienia zlecenia. Z kolei na etapie realizacji zlecenia świadczeniodawca zobowiązany będzie natomiast wyłącznie do sprawdzenia braku upływu okresu, w którym zlecenie może zostać zrealizowane, oraz wieku świadczeniobiorcy, jeżeli ma on wpływ na limit finansowania ustalony podczas weryfikacji dokonanej przez NFZ, na etapie wystawienia zlecenia.

 

Określono też, że zlecenia na wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, zamiast na okres realizacji.

 

Ponadto stwierdzono, że obecna treść art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw powoduje, że możliwość dofinansowania z budżetu państwa w latach 2019 i 2020 wydatków związanych z wdrożeniem TOPSOR ogranicza się do szpitalnych oddziałów ratunkowych znajdujących się w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister, uczelnia medyczna albo samorząd województwa. Proponowana zmiana umożliwia zatem dofinansowanie w drodze dotacji celowej i wprowadzenie jednolitego systemu segregacji medycznej z wykorzystaniem TOPSOR we wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych w całym kraju. Dofinansowanie zostanie przekazane Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, zwanemu dalej „LPR”, które musi zapewnić działanie wszystkich funkcjonalności TOPSOR na tym samym poziomie we wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych.

 

Dodatkowo, ustawodawca, mając na uwadze postulaty podmiotów, które zostaną włączone do systemu TOPSOR, wprowadził możliwość dostosowania warunków organizacyjnych na szpitalnych oddziałach ratunkowych. W związku z powyższym zdecydowano o wprowadzeniu w art. 19 ww. ustawy dodatkowego okresu przejściowego na wdrożenie tego systemu do dnia:

 1. 1 października 2019 r., w przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych znajdujących się w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister, uczelnia medyczna albo samorząd województwa;

 2. 1 stycznia 2021 r., w przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych innych niż określone w pkt 1.

 

 

data wejścia w życie: 4 września 2019 r.

 

Nowelizacja miała na celu zmianę wysokości tzw. kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Na dzień 1 lipca 2019 r. uległa ona podwyższeniu z kwoty 3900 zł brutto do kwoty 4200 zł brutto.

 

W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do 4 października 2019 r.) należało zawrzeć porozumienie w sprawie sposobu podwyższania wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy zmienianej, z uwzględnieniem art. 7 ustawy zmienianej, zgodnie z ust. 2 tego artykułu: „Od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 4200 zł brutto.

 

Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w ww. terminie, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego powinien zostać ustalony w terminie 14 dni od dnia upływu tego terminu w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia.

 

 

 

Ustawy uchwalone we wrześniu:

 

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw służy zapewnieniu stosowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 32 z 09.02.2016, str. 1).

 

 

Projekty ustaw, które pojawiły się na stronach RCL we wrześniu:

 

projekt z dnia 20 września 2019 r.

 

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych ma na celu wprowadzenie do systemu prawnego przepisów regulujących w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego oraz utworzenie ram prawnych dla działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych.

 

Ustawodawca wskazuje, że praktyka stosowania dotychczasowych regulacji dotyczących wykonywania zawodu ratownika medycznego, zawartych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, doprowadziła do uznania, że dla dalszego prawidłowego funkcjonowania i rozwoju zawodu ratownika medycznego konieczne jest stworzenie możliwości, jakie daje powołanie samorządu zawodowego, jak też zgrupowanie w jednej ustawie przepisów o największym znaczeniu dla funkcjonowania tego zawodu, z uwagi na jego rolę w systemie ochrony zdrowia.

 

W ocenie ustawodawcy powołanie samorządu ratowników medycznych stanowi istotne wzmocnienie ochrony interesu publicznego w związku ze sprawowaniem przez samorząd pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego. Realizowanie tego zadania przez samorząd przyczyni się do zapewnienia stanu, w którym czynności zawodowe ratowników medycznych będą realizowane na odpowiednim poziomie wynikającym z wiedzy i umiejętności ratowników (deontologii zawodowej), z zachowaniem odpowiedniej jakości, poszanowaniem praw pacjenta oraz norm etyki zawodowej. 

 

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.​

 

 

 

 

 

Please reload

Zespół autorów Bloga
Dagmara Fabiszak

Dagmara Fabiszak

radca prawny, redaktor bloga

Karolina Sasanowicz

Karolina Sasanowicz

radca prawny

Patrycja Callaghan

Patrycja Callaghan

radca prawny

Aleksandra Brudnoch

Aleksandra Brudnoch

aplikant radcowski

Szukaj po kategoriach
Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
Please reload

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również